Bli merkebruker

Før du kan bli en merkebruker av «Beskyttede betegnelser» i Norge, må du skrive en søknad i samarbeid med Stiftelsen Norsk Mat. Mattilsynet gjør den endelige godkjenningen, og Landbruks- og matministeren signerer diplomet.

Det er noen forutsetninger du må oppfylle før du søker. Gå igjennom spørsmålene under og sjekk om du er kvalifisert:

Vi anbefaler alltid at du tar direkte kontakt med oss først slik at vi kan gi deg god informasjon om hva som kreves før du går i gang med å skrive søknad.

Beskyttede betegnelser gir deg et sterkt juridisk vern for produktet ditt, i lovs form. Det gjør også at prosessen er grundig.

Forutsetninger for å søke

  • Bak søknaden skal det stå en sammenslutning av primærprodusenter og/eller bearbeidere som samarbeider om samme næringsmiddel
  • Sammenslutningen må ha et forpliktende samarbeid. Det skal utarbeides felles kriterier for produksjon av det aktuelle næringsmiddelet
  • Søker må fremskaffe tilfredsstillende dokumentasjon på påstander om produktet i søknaden
  • Det et søknadsgebyr på kr 37 470,- for å bli merkebruker. Dette gebyret konsumprisindeksreguleres hvert år og utover dette er det ingen andre gebyrer.

Viktige steg i søknadsprosessen

  1. Du må først identifisere det geografiske området som er assosiert med produktet ditt. Det kan være et spesifikt geografisk område i Norge med unike produksjonsmetoder eller egenskaper. Området må ha jordsmonn, klima evt vannkvalitet som gir klare utslag på produktkvaliteten. Alternativt at omdømmet er knyttet til det spesifikke området.
  2. Søk Stiftelsen Norsk Mat: Neste steg er å søke om godkjenning fra Stiftelsen Norsk Mat. Du må fylle ut søknadsskjemaet vårt og gi all nødvendig informasjon om produktet ditt, inkludert opplysninger om produksjonsprosessen, geografisk område og andre relevante detaljer.
  3. I søknaden må du også inkludere nødvendig dokumentasjon som støtter søknaden din. Dette kan omfatte tekniske spesifikasjoner, opprinnelsesbekreftelser, informasjon om produksjonsmetoder og andre relevante dokumenter. I tillegg til produksjonsmetoder er det viktigst å dokumentere produktets kvalitet/egenskaper, jordsmonn, klima og eventuelt vannkvalitet samt produktets historie.
  4. Vurdering av søknaden: Stiftelsen Norsk Mat vil vurdere søknaden din og vurdere om produktet ditt oppfyller kriteriene for beskyttede betegnelser. De vil se på elementer som geografisk tilknytning, tradisjonelle produksjonsmetoder og kvalitetsstandarder.
  5. Beslutning og registrering: Hvis søknaden din blir godkjent av Mattilsynet vil du få tillatelse til å bruke den beskyttede betegnelsen på produktet ditt. Du vil også få rettighetene og fordelene som følger med beskyttede betegnelser i Norge.